REGULAMIN SERWISU1. Użytkownik korzystając z serwisu Demotki.pl oświadcza, iż:


1.1. Zapoznał się z Regulaminem Serwisu.

1.2. Zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu i korzystania z Serwisu zgodnie z prawem.2. Terminy użyte w regulaminie:


2.1. Regulamin – niniejszy Regulamin serwisu (dostępny pod adresem www.demotki.pl/regulamin).

2.2. Serwis – Serwis internetowy, który umożliwia Użytkownikom publikowanie i przechowywanie Treści pod adresem www.Demotki.pl, za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa. Zdjęcia mogą być dodawane przez użytkownika z dysku twardego. Użytkownik może również oceniać wybrane Treści, a także je komentować i udostępniać na facebooku.

2.3. Treści – pliki graficzne, zdjęcia i linki do plików video publikowane w serwisie przez Użytkowników.

2.4. Strony w serwisie Demotki.pl – Usługodawca i Użytkownik.

2.5. Usługa – usługa hostingu świadczona przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Serwisu, która polega na zapewnieniu Użytkownikowi narzędzia celem przechowywania zamieszczonych Treści.

2.6. Usługodawca (właściciel serwisu) - podmiot świadczący usługę dostępu do zasobów Serwisu znajdującego się pod adresem http://www.Demotki.pl/

2.7. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z Serwisu.

2.8. Konto Użytkownika – konto, które każdy Użytkownik może stworzyć klikając opcję Rejestracja, Zarejestruj się lub Zaloguj się przez Facebook.3. Ogólne postanowienia:


3.1. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych, a także elementy graficzne i tekstowe, które zostały udostępnione Użytkownikom przez Serwis podlegają ochronie prawnej.

3.2. Korzystanie z Serwisu oraz Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu oznacza zgodę na postanowienia tego Regulaminu.

3.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu dla Użytkowników, którzy spełnią określone warunki. Zastrzeżenie dotyczące możliwości skorzystania z wybranych Usług będzie każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych Serwisu.4. Rejestracja Użytkownika:


4.1. Rejestracja Konta użytkownika jest możliwa pod adresem: http://www.Demotki.pl/rejestracja

4.2. Aby zarejestrować Konto Użytkownika należy posiadać adres e-mail, a w przypadku rejestracji przez Facebooka również swoje konto na portalu Facebook.com.

4.3. Użytkownik dokonując rejestracji w Serwisie oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu Serwisu i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

4.4. Użytkownik rejestrując swoje Konto w Serwisie wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i zmianach w Serwisie, a także informacji handlowych drogą elektroniczną na podany podczas rejestracji adres e-mail od Usługodawcy i jego partnerów zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Jednocześnie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Usługodawcę w celach marketingowych dotyczących usług i produktów Usługodawcy i jego kontrahentów.

4.5. Aby rejestracja Konta Użytkownika doszła do skutku, należy zaakceptować aplikację Demotki.pl na Facebooku oraz wyrazić zgodę na publikowanie treści na swojej tablicy.

4.6. Od momentu rejestracji serwis może automatycznie publikować aktywność Użytkownika na jego tablicy Facebooka w postaci informacji o wybieranych przez Użytkownika Treściach. Użytkownik ma prawo zrezygnować z publikowania Treści w ustawieniach swojego profilu na Facebooku.5. Zakres i warunki korzystania z Serwisu:


5.1. W ramach Serwisu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

5.2. Zakres Usługi obejmuje przechowywanie przez Usługodawcę Treści, jakie zostały zamieszczone przez Użytkowników.

5.3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

5.4. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

• korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego jego funkcjonowania,
• korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy z poszanowaniem ich dóbr osobistych,
• nie zamieszczania treści zawierających linki i reklamy dotyczące innych serwisów w formie nie zaakceptowanej przez administrację,
• korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez Usługodawcę,
• nie zamieszczania treści o tematyce pornograficznej, samobójczej oraz naruszającej dobre obyczaje.


5.5. W przypadku niedostosowania się do powyższych wytycznych Usługodawca ma prawo do usuwania treści niezgodnych z Regulaminem jak również usunięcia konta Użytkownika i nałożenia blokady dostępu jego IP.6. Prawa autorskie do zamieszczanych Treści:


6.1. Użytkownik oświadcza, że w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu oraz w ramach Treści, które zamieszcza, dysponuje:

• autorskimi prawami majątkowymi oraz prawami pokrewnymi do Treści stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
• prawami wyłącznymi w zakresie własności przemysłowej,
• prawami w zakresie wykorzystywania wizerunku artystów, wykonawców,
• prawami do oznaczania tytułami ww. utworów składających się na Treści oraz nazwiskami lub nazwami artystów, wykonawców lub ich zespołów.


6.2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu zamieszczenia w ramach Serwisu Treści, Komentarzy oraz Nazwy Użytkownika jak również za ich charakter. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw wyłącznych osób trzecich, a także postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa.

6.3. W szczególności zabronione jest zamieszczanie w ramach Serwisu odniesień do Treści, Komentarzy, które:

• byłyby zamieszczone w ramach Serwisu w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
• byłyby obraźliwe bądź stanowiłyby lub mogłyby być uznane za groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje,
• naruszałyby jakiekolwiek prawa osób trzecich, a w szczególności prawa pozostałych Użytkowników Serwisu,
• naruszałyby w inny sposób postanowienia Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.


6.4. W przypadku roszczeń osób trzecich lub Użytkowników Serwisu lub notorycznego nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu, całkowitą i wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

6.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za charakter zamieszczanych przez Użytkowników Treści czy Komentarzy. Nie dokonuje również ich bieżącej weryfikacji pod kątem zgodności z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa.

6.6. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę, że dany Użytkownik dokonał zamieszczania w ramach Serwisu Treści, Komentarzy lub Nazwy Użytkownika niezgodnych z postanowieniami Regulaminu, jest on uprawniony do:

• usunięcia Treści czy Komentarzy, których dotyczyło zgłoszenie naruszenia,
• uniemożliwienia Użytkownikowi, którego dotyczy zgłoszenie naruszenia ponownego dodania Treści czy Komentarza, poprzez usunięcie konta lub nałożenie blokady IP.


6.7. Użytkownik, poprzez zamieszczenie w ramach Serwisu Treści, wyraża zgodę na wykorzystanie ich przez pozostałych Użytkowników w zakresie dozwolonego użytku osobistego.

6.8. Użytkownik nie jest uprawniony do umieszczania w ramach Serwisu danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej.

6.9. W przypadku jeżeli Usługodawca zostanie zobowiązany - zgodnie z obowiązującym prawem - do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania, kary lub grzywny w związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa powyżej, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Usługodawcy równowartość tego odszkodowania, kary lub grzywny. Użytkownik zobowiązany jest również niezwłocznie pokryć wszelkie straty lub zwrócić koszty, jakie Usługodawca poniósł w związku z uzasadnionymi roszczeniami osób trzecich, o których mowa powyżej.7. Polityka prywatności w Serwisie:


7.1. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu przez Użytkownika.

7.2. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, wizerunek, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

7.3. Jednocześnie Usługodawca oświadcza, że stosowane przy ochronie Serwisu nowoczesne techniki zabezpieczenia Kont i dostępu do danych i Treści służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.

7.4. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych udostępnionych przez innych Użytkowników Serwisu wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu, chyba że uzyska zgodę od tych Użytkowników na przetwarzanie ich danych w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie z Serwisu.

7.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

7.6. Dane dotyczące Użytkownika, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z Serwisu, a następnie zostaną usunięte z systemu.8. Postanowienia końcowe:


8.1. Usługodawcy przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia Usługi w Serwisie w stosunku do wszystkich lub niektórych Użytkowników w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.

8.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Serwisu bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o podjęciu takiej decyzji co najmniej 14 (czternaście) dni wcześniej.

8.3. Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, w szczególności zamieszczenia Treści o charakterze niedozwolonym czyli sprzecznych z przepisami obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu.

8.4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

8.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006r. - Dz.U. Nr 90, poz. 631).

8.6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisu.

8.7. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Serwisu.

8.8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.09.2010 r.